DNES
Otevřeno
|
OBCHODNÍ GALERIE
09:00 – 20:00
|
HYPERMARKET TESCO
07:00 – 22:00
Otevírací doba

Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

I. Obecná ustanovení
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je Euro Mall Brno Real Estate s.r.o. (dále jen „Organizátor“). Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ceny nevydat s konečnou platností dle svého uvážení. Výhry nejsou právně vymahatelné a nevztahuje se na ně záruka. Zapojením do soutěže se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která akceptuje pravidla soutěže, splní následující podmínky a dodrží postup soutěžícího při soutěži.
Soutěž probíhá na sociálních sítích Organizátora jako jsou Facebook a Instagram.
Termín soutěže je vždy uveden na sociálních sítích.

III. Ceny
Ceny výhercům věnují obchodní jednotky OC Futurum Brno nebo OC Futurum Brno. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné. Na ceny se nevztahuje záruka. Ceny jsou předávány výherci osobně v prodejní jednotce.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít jména a fotky výherců na FB, IG a web OC Futurum Brno a jejich nájemců. Výherce souhlasí, že při předávání výhry může být pořízena fotodokumentace jeho osoby. Veškeré údaje soutěžícího jsou považovány za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.