DNES
Otevřeno
|
OBCHODNÍ GALERIE
10:00 – 20:00
|
HYPERMARKET TESCO
07:00 – 22:00
Otevírací doba

Velká letní soutěž

17.07. - 29.08.2021

Připravili jsme pro vás velkou letní soutěž o víc jak 120 cen. Letos soutěžíte o 80 vstupenek do Aqualandu Moravia, 20 vstupenek na koncert skupiny Kabát na 21.8.2021, 20 DVD skupiny Kabát Banditi di Praga a hlavní cenu iPhone SE 2020.

Jak se zúčastnit?

 1. Nakupte, ve kterémkoli obchodě (kromě Tesco) v OC Futurum Brno od 17.7. do 29.8. alespoň za 500 Kč
 2. Vyplňte soutěžní lístek, který dostanete u pokladny
 3. Vhoďte ho do losovacího boxu

Losování

Losovaní proběhne ve třech termínech.

První losování proběhne 2.8.2021 s cenami – 10 x 2 vstupy do Aqualnadu Moravia, 5 x 2 vstupenky na koncert skupiny Kabát, který se uskuteční v Brně 21.8.2021, 10 DVD Kabát Banditi di Praga Turné 2011.

Druhé losování proběhne 16.8.2021 s cenami – 10 x 2 vstupy do Aqualnadu Moravia, 20 DVD Kabát Banditi di Praga Turné 2011, 5 x 2 vstupenky na koncert skupiny Kabát, který se uskuteční v Brně 21.8.2021.

Třetí losování proběhne 30.8.2021 s cenami – 20 x 2 vstupy do Aqualnadu Moravia´, 1 kus Iphone SE 2020.

Výherce budeme kontaktovat emailem.

————————————————————————————–

Pravidla soutěže Velká letní soutěž

 1. Pořadatel a organizátor

1.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o., IČ: 261 61 478, se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75746 (dále jen „organizátor“), která tímto určuje pravidla a podmínky této soutěže (dále jen „pravidla“), která jsou v úplném znění k dispozici také na webu http://www.futurumbrno.cz/aktuality/velka-soutez

 • Místo a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž je pořádána na území České republiky v pasáži obchodního centra Futurum Brno (dále jen „místo konání soutěže“)

2.2. Soutěž trvá od 17. 7. 2019 0:00:00 do 29. 8. 2019 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“).

 • Název soutěže

3.1. „Velká letní soutěž“ (dále jen „soutěž“).

 • Kdo se může zúčastnit soutěže

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která po celou dobu trvání soutěže splňuje následující obecné podmínky účastni v soutěži:

 • je starší 18 let. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.
 • není omezena na svéprávnosti, a
 • má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“).

4.2. Ze soutěže budou, dle výlučného uvážení organizátora, vyloučeni (případně jim nebudou poskytnuty výhry) účastníci, kteří:

 • nesplní kteroukoli z podmínek soutěže uvedenou v těchto pravidlech;
 • budou v souvislosti se soutěží jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se soutěží dopustí podvodného jednání;
 • uvedou v souvislosti se svou účastí v soutěži nepravdivé nebo neúplné osobní údaje dle čl. 6.1 těchto pravidel;
 • jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo zaměstnancům nájemců. ​

​4.3. Účastník, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 těchto pravidel, může vyhrát jednu z cen (dle čl. 5 těchto pravidel) vyplněním soutěžního lístku v místě konání soutěže postupem uvedeným v čl. 6 těchto pravidel.

 • Ceny

5.1. Hlavní cena: Každý účastník soutěže, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 pravidel a postupem dle čl. 6 těchto pravidel vyplní soutěžní lístek, na základě náhodného losování vyhrát jednu z cen. První losování proběhne 2.8.2021 s cenami – 10×2 vstupy do Aqualnadu Moravia, 5×2 vstupenky na koncert skupiny Kabát, který se uskuteční v Brně 21.8.2021. Druhé losování proběhne 16.8.2021 s cenami – 10×2 vstupy do Aqualnadu Moravia, 20 DVD Kabát Banditi di Praga Turné 2011. Třetí losování proběhne 30.8.2021 s cenami – 20×2 vstupy do Aqualnadu Moravia´, 1 kus Iphone SE 2020. V době trvání soutěže je rozděleno celkem 121 hlavních cen.

 • Průběh soutěže

6.1. Pro účast v soutěži účastník nakoupí ve kterémkoli obchodě v nákupním centrum Futurum Brno nad 500 Kč mimo obchodu Tesco. Následně obdrží od obsluhy obchodu oražený soutěžní lístek.

6.2. Pro účast v soutěži účastník vyplní soutěžní lístek (soutěžní registraci):

Povinné údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • Adresa pro zaslání testovacího balíčku,
 • Kontaktní telefon,
 • E-mail.

Před vhozením řádně vyplněného soutěžního lístku potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly soutěže zatrhnutím příslušné kolonky ve formuláři.

6.3. Každý účastník se může do soutěže zapojit pouze jednou týdně, tedy čtyřikrát po dobu trvání soutěže. Pokud soutěžící učiní v rámci jednoho týdne více soutěžních registrací, budou ostatní smazána a započte se toliko první.

 6.4. Výherci hlavní ceny budou kontaktování emailem a to vždy do 4 dnů od ukončení daného týdne, za který se losuje a bude s nimi dohodnuto osobní předání hlavní ceny.

6.5. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou (či jakkoli obdobně) je zcela vyloučeno.

6.6. V případě jakýchkoli pochybností stran vzniku nároku na výhru rozhoduje o vzniku tohoto nároku s konečnou platností organizátor.

6.7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 • Osobní údaje

7.1. Zapojením se do soutěže souhlasí účastník s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

– Správcem je organizátor;

– Účelem je realizace marketingové akce k propagaci Správce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizace a vyhodnocení soutěže, kontrola a předání výher, zasílání vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky, interní vyhodnocení akce a zasláním e-mailů výhercům týkajícím se zpětné vazby k výhře dle těchto pravidel;

– Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena; pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis;

– Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánem dozoru, a to pouze po dobu tří let na základě oprávněného zájmu organizátora; pokud to ukládají daňové předpisy, budou některé údaje výherců uloženy 10 let;

– Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel vč. údaje o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku a údaj o zpětné vazbě;

– Příjemci: k osobním údajům bude mít přístup pouze organizátor;

– Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@futurumbrno.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce na jeho adrese nebo na e-mailu info@futurumbrno.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat ke správci námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.

7.2. Organizátor tímto účastníky informuje, že mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů účastníků dle tohoto čl. 7 podmínek práva zaručená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v platném znění (dále jen „nařízení“) jakož i veškerá práva garantovaná jim dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména že mají právo na přístup ke svým osobním údajům a právo vznášet námitky proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu. Účastníci mohou dále v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů požadovat od organizátora vysvětlení či požadovat zjednání nápravy případného nesprávného zpracování, mohou požadovat provedení opravy, doplnění, aktualizace a výmazu svých osobních údajů či případné omezení zpracování.

7.3. Osobní údaje jsou od účastníků získávány na základě vyplnění elektronického formuláře a jsou ukládány a dále zpracovávány v digitální formě. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, organizátora neprodleně zabezpečí předání požadovaných informací účastníkovi, přičemž tyto informace budou poskytnuty bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou, nepřiměřenou či opakovanou.

7.4. Každý účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce (organizátor) provádí správu jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich využití, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takový vzniklý stav. Pokud se účastník domnívá, že dochází k porušování povinností při zpracování osobních údajů, může se obrátit se stížnosti také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5. Osobní údaje účastníka nebudou poskytovány třetím osobám, ledaže se jedná o zpracovatele (na základě smluvního vztahu s organizátorem) a/nebo ukládají-li to organizátorovi obecně závazné právní předpisy či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci.

7.6. Organizátor dále prohlašuje, že:

 • při zpracování a správě osobních údajů účastníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, které bude mít právní účinky pro subjekt nebo se ho bude jiným obdobným způsobem významně dotýkat,
 • organizátor nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení,
 • organizátor nemá v úmyslu předat osobní údaje účastníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám (s výše uvedenými výjimkami).
 • Další ustanovení​

8.1. Výhru v soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Zároveň organizátor neodpovídá za případnou újmu a škody vzniklé nesprávným užitím výhry, výhru není možné reklamovat (uplatňovat práva z vadného plnění). Veškeré spory, které vyplývají z této soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně organizátor dle svého volného uvážení.

8.2. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv a/nebo dat.

8.3. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí organizátora je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách soutěže.

8.4. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. Organizátor může zveřejnit zjednodušené informace o soutěži nebo jejích pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto pravidel, mají tato pravidla vždy přednost.

V Brně dne 15. 7. 2019

Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o.