Podmínky použití bezdrátové WIFI sítě

Podmínky použití bezdrátové WIFI sítě

Kategorie: Wi-Fi

Obchodní podmínky pro poskytování služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě v obchodním centru Futurum Brno

Následující text obsahuje obchodní podmínky pro poskytování služby bezplatného přístupu na internet přes bezdrátovou WiFi síť (dále jen „Služba“) v obchodním centru Futurum Brno, Vídeňská 100, 619 100 Brno, Česká republika (dále jen „OC Futurum Brno“).
Poskytovatelem Služby je obchodní společnost Euro Mall Brno Real Estate s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26161478, DIČ: CZ26161478, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75746 (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují platná pravidla pro používání Služby bezdrátového připojení k internetu poskytované Poskytovatelem Služby. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Služby a jejich platné znění je k dispozici a nahlédnutí při každém pokusu uživatele Služby o připojení k internetu. Uživatelům Služby se na účely těchto Podmínek rozumí fyzická osoba, která užívá Službu (dále jen „Uživatel“). Pro každé použití Služby je potřebný souhlas Uživatele s platným zněním těchto Podmínek. V případě nevyjádření souhlasu Uživatele a/nebo odmítnutí Uživatele udělit souhlas s platným zněním těchto Podmínek, nebude navázání internetového spojení přes bezdrátovou WiFi síť v OC Futurum Brno umožněno, nebo bude již navázáno spojení přerušeno.

Služba je poskytována prostřednictvím zařízení umožňujících bezdrátový přístup Uživatele k internetu, které jsou provozovány Poskytovatelem Služby, a to především pro zákazníky a návštěvníky OC Futurum Brno.

V případě zájmu o užívání Služby, zadá Uživatel Služby v procesu jeho registrace do databáze Poskytovatele v souvislosti se zahájením poskytování Služby Uživateli svou vlastní, správnou a platnou e-mailovou adresu a současně vyjádří Poskytovateli svůj souhlas s platným zněním těchto Podmínek, s odebíráním Novinek ( jak jsou definovány níže) a souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely způsobem uvedeným v těchto Podmínkách. V případě, že Uživatel nepostupuje, jak je uvedeno, nese plnou právní odpovědnost za škody způsobené uvedením nesprávné, fiktivní, případně cizí e-mailové adresy. Po přihlášení se Uživatele ke Službě, obdrží Uživatel na jím uvedenou e-mailovou adresu oznámení o registraci pro účely užívání Služby v níže uvedeném znění, jakož i potvrzení o udělení jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s odběrem aktuálních novinek a obchodních a marketingových nabídek, včetně upozornění na prodejní akce, slevy a jiné výhody a slevy při prodeji zboží a poskytování služeb jednotlivých obchodů OC Futurum Brno (dále jen „Novinky“). Tímto vyjádřením souhlasu s odebíráním Novinek uděluje zároveň Uživatel Služby Poskytovateli v souladu s ustanoveními § 12 zákona č. 101/2000 Sb. zákona o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely zasílání Novinek. Souhlas se zasíláním Novinek Uživatel uděluje na dobu neurčitou.

Vzor oznámení o registraci Uživatele:

Vážený zákazníku OC Futurum Brno,

děkujeme za návštěvu našeho OC Futurum Brno a za Vaši registraci pro účely užívání Služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě. Svou registrací Uživatele Služby jste Poskytovateli Služby potvrdili svůj souhlas s platným zněním Podmínek poskytování Služby, jakož i se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání Novinek. V případě, že jste se k uvedené Službě nepřihlašovali, nebo jste svůj záměr změnili, můžete požádat o vyřazení z naší databáze prostřednictvím e-mailové adresy: info@futurumbrno.cz. Odhlášením se z databáze se zároveň odhlašujete z poskytování Služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě OC Futurum Brno.

Děkujeme Vám za užívání Služby a přejeme příjemné nákupy a surfování na síti.
Váš tým OC Futurum Brno

Každý Uživatel má kdykoli možnost své rozhodnutí o udělení souhlasu dodatečně změnit a prostřednictvím své e-mailové adresy požádat o odstranění kontaktních údajů Uživatele z databáze Poskytovatele Služby. Stejným způsobem je každý Uživatel oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s odběrem Novinek. Odhlášením se Uživatele a/nebo odvoláním jeho souhlasu s odběrem Novinek se však Uživatel odhlašuje z užívání Služby.
Poskytovatel Služby si vyhrazuje právo kdykoli Podmínky jednostranně změnit, a to i bez informování Uživatelů o provedených změnách. V tomto ohledu nevzniká Uživatelům Služby vůči Poskytovateli jakýkoliv nárok.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů se pro účely těchto Podmínek rozumí souhlas Uživatele Služby na získávání, shromažďování, zaznamenávání a uchovávání na nosičích informací, využívání, kvantifikaci, třídění a další zpracování osobních údajů a dalších informací o Uživateli Poskytovatelem a/nebo jakoukoli jinou společností koncernu Atrium European Real Estate, dále vlastníkem webu Welcome-to-our.net, provozovatelem analytické služby (např. Google Analytics), případně prostřednictvím dalších třetích subjektů. Shromažďování a zpracování informacemi jsou především informace o činnosti Uživatelů Služby na internetu, včetně informací o zařízení, o datových přenosech a hovorech uskutečněných v rámci užívání Služby, jakož i další informace související s využitím Služby.

Aby mohl Uživatel Službu využívat, musí získat prostřednictvím vlastních zařízení platný přístup do sítě internet. Za účelem ochrany dat a údajů Uživatelů jsou přihlašovací kódy přenášeny ve formě kódovaných souborů. Všem Uživatelům Služby Poskytovatel doporučuje používat při všech úkonech a činnostech prováděných při užívání Služby vhodné kódování (např. VPN, SSL) a zabezpečovací mechanismy (např. antivirový a firewall).

Uživatel nesmí při užívání Služby vykonávat žádnou činnost, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit, znemožnit nebo jinak narušit řádnou funkčnost Služby nebo zařízení ostatních Uživatelů. Zejména je zakázáno: přetěžování sítě a tím narušování funkčnosti Služby, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, přenos IP paketů s uvedením falešné adresy nebo jiných nepravdivých údajů odesílatele, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv a nepravdivých informací, jako i provádění dalších činností, které jsou v rozporu s platným právem. V případě podezření z porušování těchto Podmínek, mohou být ze strany Poskytovatele Služby podniknuté vůči uživateli příslušné právní kroky.

Poskytovatel je kdykoli oprávněn zablokovat, přerušit nebo úplně zastavit poskytování Služby na základě vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

Zajištění kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání Služby a posouzení jejich vhodnosti pro účely užívání Služby je výhradně na uvážení Uživatele. Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služby nezpřístupňuje Uživatelem na užívání žádný software, zařízení ani konfigurační nastavení.

Tok dat mezi klientským zařízením na systému je nekódovaný a umožňuje přístup třetím stranám. Síť je otevřená, neobsahuje firewall ani antivirový software.

Vzhledem k tomu, že Služba je poskytována bezúplatně Uživatelům, dostupnost Služby, její bezporuchový funkčnost, výkonnost, výkonnost a funkčnost zařízení a sítě, ani rychlost a kvalita přenosu dat nejsou zaručeny. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že při užívání Služby může docházet ke zpožděním, výpadkům nebo občasnému rušení či zpomalení přenosu dat, k poruchám připojení, případně ke ztrátě dat či poškození softwaru Uživatele v důsledku těchto událostí. Poskytovatel Služby nenese v této souvislosti vůči Uživateli žádnou odpovědnost za případný vznik jakékoli škody při užívání Služby nebo v souvislosti s užíváním Služby.

Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek pozbyla platnosti a/nebo účinnost, platnost a účinnost zbylé části Podmínek zůstává nedotčena. Tyto Podmínky a veškeré jejich změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V záležitostech, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se poskytování Služby řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v jeho platném znění.

Děkujeme Vám za užívání Služby a přejeme příjemné nákupy a surfování na síti.
Váš tým OC Futurum Brno

Jiné obchody