Aktuality

Vyhrajte svůj nákup zpět

Přidáno: 12 června 2015

PRAVIDLA SOUTĚŽE: VYHRAJTE SVŮJ NÁKUP ZPĚT!

Úplná pravidla reklamní (spotřebitelské akce) „Vyhrajte svůj nákup zpět!“ (dále také „akce“).

  1. Provozovatel a organizátor akceProvozovatelem a organizátorem akce je společnost Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o. se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, ČR. IČO: 26161478, DIČ: CZ26161478.
  2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akceAkce probíhá v obchodním centru Futurum Brno, Vídeňská 100/132, 619 00 Brno, ČR v období od 20. 6. 2015 09:00 hod do 30. 6 2015 24:00 hod.
  3. Účastníci akceÚčastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která splní tato pravidla akce (dále také jako „účastník“).
  4. Účast v akci/principÚčastník se zapojí do akce tím, že v obchodech OC Futurum Brno* v době trvání akce realizuje nákup v minimální hodnotě 100 Kč, vyplní správně a pravdivě všechny požadované údaje na této soutěžní kartičce, kterou vhodí do slosovacího boxu umístěného v OC Futurum Brno a uschová si k danému nákupu originál účtenky. Jednou denně provede zástupce OC Futurum Brno spolu se zástupcem nájemce OC Futurum Brno losování, při kterém ze  soutěžního boxu vylosují jednu soutěžní kartičku s platnými údaji. O losování bude proveden písemný zápis. Údaje o výherci budou zveřejněny na webové stránce OC Futurum Brno a na Facebookovém profi lu centra. Dále bude výherce informován SMS zprávou na zadané telefonní číslo.
  5. VýhryVýhrou v akci jsou dárkové poukazy do obchodu v OC Futurum* v hodnotě soutěžního nákupu uvedeného na soutěžní kartičce, maximálně však v hodnotě 10 000 Kč na jednu výhru. Hodnota výhry v poukázkách bude zaokrouhlená hodnota nákupu na celé stokoruny nahoru. (Příklad: při nákupu např. za 6 756 Kc bude v případě výhry vyplaceno 6800 Kč v poukázkách). Platnost dárkových poukazů je 12 měsícu od data převzetí poukazu.
  6. Předání výherVýhry si může vylosovaný výherce převzít na správě OC Futurum Brno, Vídeňská 100/132, 619 00 Brno, ČR ve všední dny od 10 do 17 hod, v období od 21. 6. 2015 do 10. 7. 2015. Podmínkou předání výhry je předložení platného OP a originálu účtenky za daný výherní nákup. O předání výhry bude sepsán předávací záznam.
  7. Osobní údajeKaždý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastník dále pak poskytnutím svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas provozovateli a organizátorovi akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým účelum, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem a organizátorem coby správcem osobních údaju informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znení, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele a organizátora.
  8. Další ustanoveníPořadatel této marketingové akce neodpovídá za špatnou interpretaci těchto pravidel a za komunikaci výtažku těchto pravidel jak v tištené, tak mluvené podobě, popř. na propagačních či jiných materiálech vytvořených v souvislosti s touto akcí. Účast na akci je dobrovolná a každý účastník účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníku či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, prípadně jednání, které není čestné. Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.futurumbrno.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případe, že účastník akce v průbehu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele.

*Soutěž, ani dárkové poukazy neplatí při nákupech v obchodních jednotkách: Hypermarket TESCO