Aktuality

NAKUPUJTE OD 15. ČERVNA DO 15. ČERVENCE 2016 V OBCHODECH OC FUTURUM BRNO* A ZÍSKEJTE ZA SVÉ NÁKUPY DÁRKY.

Přidáno: 20 června 2016

Podmínkou předání výhry je úplné a správné vyplnění a odevzdání této soutěžní karty a předložení minimálně dvou (u Lega tří) různých originálních účtenek ze dvou (u Lega tří) různých obchodů v celkové hodnotě v požadované výši k nároku na dárek. 

Každá účtenka bude označena proti duplikátnímu použití a bude zaevidováno její číslo, které již nebude možné v soutěži použít. Počet cen v soutěži je omezen a po vydání všech dárků bude soutěž ukončena. Dárek je možné vyzvednout každý všední den mezi 10. a 17. hod. na správě centra OC Futurum Brno, Vídeňská 100, 619 00 Brno. Úplná pravidla soutěže najdete na našem webu: www.futurumbrno.cz.

Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci organizátora, ani nájemců obchodního centra.

*V soutěži není možné použít účtenky z jednotek: Hypermarket TESCO, Levné knihy, Cash Point, Natour.

sutaz futurum brno

Osobní údaje:

Každý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastník dále pak poskytnutím svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas provozovateli a organizátorovi akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem a organizátorem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele a organizátora.

Další ustanovení:
Pořadatel této marketingové akce neodpovídá za špatnou interpretaci těchto pravidel a za komunikaci výtažku těchto pravidel jak v tišené, tak mluvené podobě, popř. na propagačních či jiných materiálech vytvořených v souvislosti s touto akcí. Účast na akci je dobrovolná a každý účastník účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníku či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné. Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.futurumbrno.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případe, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora akce: Euro Mall Brno Real Estate s.r.o.. ani zaměstnanci ze strany nájemců obchodního centra Futurum Brno.